Il-Ktieb Wara Settembru ppubblikat fis-Slovenja

Erba’ poeżiji tiegħi ġew inklużi fl-antoloġija Wara Settembru (2018) li għadha kemm ġiet ippubblikata mill-Għaqda tal-Kittieba Sloveni. L-edituri huma Peter Semolič and Immanuel Mifsud. Ix-xogħlijiet ta’ għoxrin kittieb u kittieba mill-ġenerazzjoni li bdiet tikteb fis-snin 90 tas-seklu 20 ġew tradotti għall-festival prestiġjuż ta’ Vilenica fis-Slovenja. Ħajr lit-tradutturi u lil esmond Vassallo għad-dsinn tal-qoxra. Il-poeżiji tiegħi huma “Għajnejk l-Alġier,” “X’se tagħmel meta l-lejl jintemm” u “Mediterran” t-traduzzjonijiet saru minn fuq il-verżjonijiet bl-Ingliż li għamel Albert Gatt.

L-awturi inklużi f’din l-antoloġija huma John Aquilina, Clare Azzopardi, Simon Bartolo, Norbert Bugeja, Glen Calleja, Miriam Calleja, Antoine Cassar, Leanne Ellul, Simone Galea, Claudia Gauci, Adrian Grima, Simone Inguanez, Immanuel Mifsud, Nadia Mifsud, Walid Nabhan, Karl Schembri, Ġużè Stagno, Loranne Vella, Alex Vella Gera, u Abigail Ardelle Zammit.

It-traduzzjonijiet saru minn Nada Grošelj, Andrej Pleterski, Boris Jukić, Breda Biščak, Ana Pepelnik, Miriam Drev, Peter Semolič, Vera Pejovič u Miljana Cunta.

Wara Settembru - quddiem tajjeb.jpg

https://www.primorske.si/kultura/okno-v-sodobno-maltesko-knjizevnosti-wara-settembr

Okno v sodobno malteško književnosti Wara Settembru – Po septembru

September je za Maltežane pomemben mesec, saj takrat praznujejo dva državna praznika, dan zmage in dan neodvisnosti.

Naslovnico antologije krasi slika Mosta Bridge, na kateri je  malteški umetnik 
Jesmond Vassallo upodobil domačo znamenitost, most nad dolino Wied 
il-Ghasel. Foto: klemen
Naslovnico antologije krasi slika Mosta Bridge, na kateri je malteški umetnik Jesmond Vassallo upodobil domačo znamenitost, most nad dolino Wied il-Ghasel. Foto: klemen

Na dan zmage praznujejo konec dveh obleganj, tistega iz leta 1565, ko je turško ladjevje mesece oblegalo Malto, in tistega iz druge svetovne vojne, ko je otok napadlo nacistično in fašistično letalstvo, na dan neodvisnosti pa malteško osamosvojitev izpod britanskega imperija, kar je Malta dosegla leta 1964.

Naslov antologije Po septembru – Wara Settembru izhaja iz dejstva, da so v antologiji našli mesto avtorice in avtorji, rojeni po letu 1964. Za to generacijo je značilno, da se v svojih delih odmika od tem, ki so bile v fokusu prejšnjih generacij, kot je na primer vprašanje nacionalne identitete, ki na Malti zaradi njene zgodovine nikakor ni enoznačna, ali pa jih problematizira, kot na primer pojem Sredozemlja – ta zaradi valov beguncev iz Afrike, ki neredko končajo svojo pot na dnu morja, spreminja svoj značaj -, ali pa jih redefinira, kot na primer pojmovanje ženske v malteški družbi in literaturi, ki je bilo še donedavna izrazito tradicionalno – antologija je prvi pregled malteške književnosti, v katerem sta enakovredna zastopana oba spola.

Antologijo sta uredila malteški pesnik in pisatelj Immanuel Mifsud in slovenski pesnik Peter Semolič, ki sta h knjigi prispevala tudi spremna teksta, letošnjega festivala Vilenica pa se bodo septembra ob Mifsudu udeležili še Clare AzzopardiNorbert Bugeja in Loranne Vella.

Prav avtorice in avtorji, uvrščeni v antologijo, so tudi tisti, ki so malteško književnost postavili na svetovni literarni zemljevid in v njej najdemo kar nekaj danes v svetu priznanih literarnih imen, kot sta na primer dobitnika nagrade Evropske unije za književnost Immanuel Mifsud in Walid Nabhan. Malteška književnost v slovenskem prostoru ni popolna neznanka, vendar pa je še vedno precej neznana, saj lahko knjižne prevode iz nje preštejemo na prste ene roke. Tudi zato je antologija Po septembru – Wara Settembru dragocena, še bolj pa zato, ker prinaša dvajset močnih, individualnih pesniških in pisateljskih glasov, ki nam govorijo, da Malta ni le Skala sredi Sredozemlja, kot samoironično Maltežani radi poimenujejo otok, ali turistična destinacija s prekrasnimi plažami in predzgodovinskimi ter zgodovinskimi spomeniki, ampak dežela z živo, živahno in vznemirljivo književnostjo.

 


 

Window in Contemporary Maltese Literature Wara Settembru – After September

September is an important month for the Maltese, since then they celebrate two national holidays, a day of victory and a day of independence.

Naslovnico antologije krasi slika Mosta Bridge, na kateri je  malteški umetnik Jesmond Vassallo upodobil domačo znamenitost, most nad dolino Wied 
il-Ghasel. Foto: klemen
The front page of the anthology is decorated with the Mosta Bridge painting, where the Maltese artist Jesmond Vassallo portrayed the local landmark, a bridge over the valley of Wied il-Ghasel. Photo: Klemen

On the day of victory they celebrate the end of the two riots, the one of 1565, when the Turkish fleet slammed Malta for months, and the one from the Second World War when the island attacked Nazi and fascist aviation, and on the day of independence Maltese independence from the British Empire, which is Malta reached in 1964.

The title of anthology After September – Wara Settembru derives from the fact that in an anthology they found the place of authors and authors born after 1964. For this generation it is characteristic that in their parts of the distance from those that were in the focus of previous generations, for example, is a question of national identity, which, in its history, is in no way unique in Malta, or problematizing them, such as the concept of the Mediterranean, because of the waves of refugees from Africa who regularly end their course at the bottom of the sea, changes its character, and redefines them, such as the concept of a woman in a Maltese society and literature, which was until recently quite traditional – anthology is the first overview of Maltese literature, in which both sexes are equally represented.

Anthology was edited by the Maltese poet and writer Immanuel Mifsud and the Slovenian poet Peter Semolič, who also contributed the text to the book, while this year’s Vilenica Festival will be attended by Clare Azzopardi, Norbert Buge and Laurent Vella at Mifsud.

The authors and authors included in the anthology are also those who placed Maltese literature on the world literary map and found in the world a number of recognized literary names, such as the winners of the European Union Literature Award, Immanuel Mifsud and Walid Nabhan . Maltese literature in Slovenia is not a complete ignorance, but it is still quite unknown, since we can count book translations from it to the fingers of one hand. This is why the anthology after September – Wara Settembru is valuable, even more so because it brings twenty powerful, individual poetic and writer voices that tell us that Malta is not just a rock in the middle of the Mediterranean, as a self-maritime Maltese people like to call the island, or a tourist destination with beautiful beaches and prehistoric and historical monuments, but a country with a lively, lively and exciting literature.
Festival Vilenica


 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s